زمستان   1389 - شماره (2)

ویژگی های کمی و کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر یزد (1385- 1355 هـ . ش)   

نویسندگان:

عارف آقاصفری استادیار پژوهش جهاد دانشگاهى (نویسنده مسئول a_aghasafari@yahoo.com)

حکمت امیری استادیار دانشگاه خرم آباد

جابر دانش مربی پژوهش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی

محمدجواد بهشتیان پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

صفحات از: 67 - 82

 تعداد بازدید:  1113    تعداد دانلود:  94

چکیده

عملكرد بخش مسكن و ساختمان حاكی از اهمیت آن در اقتصاد كشور است. فعالیت های این بخش نه تنها به رفع نیاز فزاینده مردم به مسكن به عنوان یك نیاز انسانی و حیاتی كمك می كند، بلكه از برای ایجاد امكان اشتغال برای جمعیت رو به رشد كشور، نقش مهمی را ایفا می نماید. هدف اصلی از بررسی ویژگی های مسکن، شناخت گذشته و حال آن در بافت تاریخی است تا بتوان آینده مطلوب را به تصویر کشید. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است كه به روش نمونه گیری تصادفی بدون جایگزین انجام گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی های کمّی و کیفی مسکن در بافت تاریخی در قیاس با کل شهر نیز متفاوت است . بعد خانوار، تراکم و سرانه در بافت تاریخی، در سطحی پایین تر از کل شهر قرار دارد. همچنین ساختمان های خشت و گلی، بناهای با عمر 60 سال و بیشتر، بناهای تخریبی و بناهای با مالكیت غیر شخصی درصد بالاتری دارند.

واژگان کلیدی

یزد، مسكن، بافت تاریخی، برنامه ریزی مسكن، ویژگی های مسكن،