پاییز   1392 - شماره (13)

علل بروز تعارض های اجتماعی در حفاظت از میراث معماری مطالعه موردی: مجموعة ثبت جهانی گنبد و ارگ سلطانیه   

نویسندگان:

علیرضا رازقی استادیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر، تهران (نویسنده مسئول razeghi@art.ac.ir )

محمدتقی پیربابایی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

حمید ندیمی دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

صفحات از: 45 - 54

 تعداد بازدید:  412    تعداد دانلود:  36

چکیده

موضوع حفاظت از میراث فرهنگی در شهر سلطانیه زنجان به لحاظ قرارگیری مجموعة میراث جهانی گنبد و ارگ سلطانیه در این شهر از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مقاله در صدد شناخت تعارض های اجتماعی در حفاظت از گنبد و ارگ سلطانیه است كه با بهره گیری از روش پیمایش های میدانی مرتبط با موضوع انجام یافته است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر تعمیم مباحث روان شناسی اجتماعی به موضوع حفاظت مردمی از میراث فرهنگی معماری است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل در بروز تنش و تعارض های اجتماعی در حوزة حفاظت از میراث فرهنگی معماری در این شهر مؤثر بوده است. از جمله مهم ترین عوامل عبارتند از: کمبود هم پیوندی میان اصول و مبانی میراث فرهنگی با نیاز ها و تقاضای مردمی، تملک یک بارۀ حدود 10 هکتار از شهر کوچک سلطانیه به عنوان عرصة گنبد و ارگ پیرامون آن، برخوردهای ناهماهنگ و مقطعی در فرآیند اجرایی تملکات، اختلال در سامان دهی محوطة پیرامون گنبد و دیگر محدوده های تاریخی- فرهنگی شهر، تعارض گروه های اجتماعی شاغل در محدودة عرصة گنبد و ارگ با نظام اداری مربوط به حفاظت.

واژگان کلیدی

تعارض اجتماعی، حفاظت، میراث معماری، گنبد و ارگ سلطانیه،