فرم اشتراک

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهر ایرانی- اسلامی، بهای اشتراک را بر اساس تعداد نسخه های درخواستی فصلنامه به حساب شماره 515372985 بانک کشاورزی کد 770 شعبه وصال شیرازی- انقلاب به نام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهیواریز و فرم زیر را تکمیل و به همراه اسکن فیش ارسال فرمایید

بهای اشتراک برای هر شماره مبلغ 100/000 ریال و بهای اشتراک سالیانه مبلغ 400/000 ریال است(هزینه پستی نیز محاسبه شده است).

انتخاب فایل
شناسنامه نشریه

 نام نشریه:

مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

 صاحب امتیاز:

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

 مدیر مسؤول:

دکتر حمید آیتی

 سردبیر:

دکتر احمد پوراحمد

 رتبه نشریه:

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه:

معماری و شهرسازی