پایگاه های نمایه کننده


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)


بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)


پایگاه مجلات تخصصی نور

شماره های پیشین
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

 مدیر مسئول

دکتر حمید آیتی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی

مهندس منصور ندیری