پایگاه های نمایه کننده


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)


بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)


پایگاه مجلات تخصصی نور

شناسنامه نشریه

 نام نشریه:

مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

 صاحب امتیاز:

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

 مدیر مسؤول:

دکتر حمید آیتی

 سردبیر:

دکتر احمد پوراحمد

 رتبه نشریه:

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه:

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر:

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی:

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی:

مهندس منصور ندیری