اعضای هیأت تحریریه

احمد پوراحمد حمیدرضا بابایی
دکتر احمد پوراحمد (سردبیر)
دکتر حمیدرضا بابایی (معاون سردبیر)

استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری
رشته تخصصی: دکترای جغرافیای انسانی با تخصص در برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، 1373 رشته تخصصی: جامعه شناسی

پست الکترونیکی:  ---

تلفن: 66404366-021

پست الکترونیکی: 

تلفن: 66970908-021 داخلی 343


مجتبی انصاری

مجتبی انصاری


دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی: دکترای معماری منظر

پست الکترونیکی:

 تلفن: 88800809-021

مصطفی بهزاد فر

مصطفی بهزاد فر


 دانشیار دانشگاه علم و صنعت

رشته تخصصی: طراحی شهری

پست الکترونیکی:

 تلفن: 22046361-021

جهانشاه پاکزاد

جهانشاه پاکزاد


 استاد دانشگاه شهید بهشتی

رشته تخصصی: طراحی شهری

پست الکترونیکی:

 تلفن: 22046361-021

محمد مسعود

محمد مسعود


 استادیار دانشگاه هنر اصفهان

رشته تخصصی: شهرسازي وآمايش

پست الکترونیکی:

تلفن: ---

یعقوب محمدی فر

یعقوب محمدی فر


 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته تخصصی: باستان شناسی

پست الکترونیکی:

تلفن: 08114220940

محسن سرتیپی پور

محسن سرتیپی پور


 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

رشته تخصصی: معماری

پست الکترونیکی:

تلفن: 22431632-021

حسین زمرشیدی

حسین زمرشیدی


دانشیار دانشگاه شهید رجایی

رشته تخصصی: معماری

پست الكترونيكي: ----

تلفن: ۲۲۹۷۰۱۲۳-021

کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری


استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

رشته تخصصی: جغرافیای شهری

پست الكترونيكي:

 تلفن: ۶۱۱۱۲۹۰۲-021

احمد نوحه گر

احمد نوحه گر


دانشگاه دانشگاه هرمزگان

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی 

پست الکترونیکی:

تلفن: ---

شماره های پیشین
 دوره هشتم (تعداد شماره: 3)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 4)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

 مدیر مسئول

دکتر حمید آیتی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی

مهندس منصور ندیری