اعضای هیأت تحریریه

احمد پوراحمد

دکتر احمد پوراحمد

سردبیر فصلنامه


استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

رشته تخصصی: دکترای جغرافیای انسانی با تخصص در برنامه ریزی شهری

حسین کلانتری

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد

معاون سردبیر


استاد جهاددانشگاهی

رشته تخصصی: دکتری برنامه ریزی شهری


مجتبی انصاری

دکتر مجتبی انصاری


دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی: دکترای معماری منظر

مصطفی بهزادفر

دکتر مصطفی بهزادفر


استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

رشته تخصصی: دکتری طراحی شهری

جهانشاه پاکزاد

دکتر جهانشاه پاکزاد


استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

رشته تخصصی: دکتری طراحی شهری

حسین زمرشیدی

دکتر حسین زمرشیدی


استاد دانشکده مهندسی معمای و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی

رشته تخصصی: دکترای معماری

کرامت الله زیاری

دکتر کرامت الله زیاری


استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

رشته تخصصی: دکتری جغرافیای شهری

محسن سرتیپی پور

دکتر محسن سرتیپی پور


استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

رشته تخصصی: دکتری معماری

یعقوب محمدی فر

دکتر یعقوب محمدی فر


استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته تخصصی: دکترای باستان شناسی

محمد مسعود

دکتر محمد مسعود


دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

رشته تخصصی: دکتری شهرسازي و آمايش

احمد نوحه گر

دکتر احمد نوحه گر


استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

رشته تخصصی: دکتری ژئومورفولوژی

شماره های پیشین
 دوره دهم (تعداد شماره: 3)
 دوره نهم (تعداد شماره: 4)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 3)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار ادبی

سپیده فرجی