فرآیند پذیرش مقاله

 پژوهشگران و نویسندگان محترم مقالات ابتدا از طریق سایت فصلنامه به نشانی iic.Icas.ir فایل مقاله خود را به دفتر نشریه ارسال می نمایید.
 پس از دریافت فایل توسط دفتر فصلنامه، ابتدا مقاله توسط اعضای کمیته داخلی فصلنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
 بعد از تأیید کمیته داخلی فصلنامه، مقاله در اولین جلسه هیأت تحریریه مورد ارزیابی و بررسی دقیق تر توسط اعضا قرار می گیرید و برای مقالات مرتبط و دارای ساختار داور تعیین می گردد و جهت ارزیابی تخصصی تر برای داوران ارسال می گردد.
 مرحله اول ارزیابی و بررسی مقالات در هیأت تحریریه به دلیل تعداد زیاد مقالات ارسالی به فصلنامه مدت زمان نامشخصی دارد.
 فرآیند داوری مقالات حداکثر 2 ماه زمان نیاز دارد.
 بعد از تأیید و اظهار نظر دقیق توسط داوران متخصص مقاله در جلسه ی هیأت تحریریه مطرح می گردد و دستور چاپ آن صادر می شود.
  نویسنده یا نویسندگان محترم مؤظف هستند بخشی از هزینه های مربوط به فصلنامه را به حساب پژوهشکده واریز نمایند. 80 هزار تومان بابت داوری مقاله و 320 هزار تومان در زمان چاپ از نویسندگان دریافت می گردد.
 بدون پرداخت هزینه خواسته شده، دریافت نامه پذیریش امکان پذیر نمی باشد.
 شماره حساب 515372985 بانک کشاورزی کد 770 شعبه وصال شیرازی - انقلاب به نام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
 بعد از واریز وجه درخواستی، فیش واریزی خود را به دفتر فصلنامه از طریق نمابر 66970903-021 یا آدرس الکترونیکی j_iranianislamiccity @ icas.ir

شماره های پیشین
 دوره نهم (تعداد شماره: 1)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 4)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار علمی - ادبی

حسین نوری نیا