راهنمای نویسندگان

در تنظیم مقاله رعایت بخش های زیر، به ترتیب ذکر شده، ضروری است:

 صفحه عنوان:

شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود) به همراه رتبه علمی و سمت دانشگاهی، محل اشتغال، شماره تلفن، دور نگار و پست الکترونیکی

 • چکیده مقاله (300 کلمه) به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • چکیده فارسی و انگلیسی باید شامل طرح مسأله، هدف، روش تحقیق، یافته ها و بحث و نتایج باشد.
 • کلید واژه: شامل 3 تا 5 واژه کلیدی مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی.

 مقدمه:

شامل طرح مسأله، هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است.

 روش:

شامل روش تحقیق، جمعیت آماری و نمونه، شیوة نمونه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات و شیوة تحلیل داده ها است.

 مرور یافته ها:

شامل توصیف و تحلیل داده های طبقه بندی شده و در صورت لزوم با ارائه جدول ها، نمودارها، آمارهای مورد نیاز، نقشه و تصویر است.

 نتیجه گیری:

شامل نتیجه حاصل شده از انجام تحقیق همراه با پیشنهادها و راهکارها درباره موضوع و در صورت نیاز پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی در زمینه مورد بحث است.

 پی نوشت:

شامل توضیحات ضروری و مکمل درباره اصطلاحات، عبارات و مطالب مقاله است، که به ترتیب شماره گذاری خواهند شد و در پایان مقاله خواهد آمد.

  شیوه درج منابع شامل درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر

 • در خصوص نقل قول های مستقیم، پس از نقل قول بلافاصله نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب (یا مقاله) و شماره صفحه مورد نظر که نقل از آن برداشت شده است در داخل دو کمان درج می‌شود. به عنوان نمونه: «نقل قول» (ذاکری، 1378: 22)
 • شرح منبع در صفحه فهرست منابع و مآخذ به این قرار خواهد آمد: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار منبع)، عنوان مأخذ (به صورت ایتالیک یا بولد)، نام ناشر، محل نشر. به عنوان نمونه: ذاکری، محمد (1378)، هنر شرقی، نشر فردا، تهران.
 • در صورتی که منبع یک مقاله از یک مجله باشد، مشخصات به این قرار درج می شود: نام و نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار مقاله)، نام کامل مقاله «داخل گیومه»، نام کامل مجله (به صورت بولد)، شماره مجله، فصل انتشار.
 • در صورت لزوم نام مترجم یا ویراستار، نام آن‌ها پس از نام منبع و با ذکر مسئولیت مربوطه درج می شود.
 • ترتیب ذکر مشخصات منابع به زبان‌های غیر ایرانی نیز مشابه با نمونه طرح شده خواهد بود.
 • مقالات باید حداکثر در 15 صفحه مجله قابل چاپ باشند (این تعداد صفحه شامل تصویر و سایر ملحقات مقاله نیز خواهد بود). بنابراین حجم مقالات ارسالی حتی المقدور بیشتر از 15 صفحه A4 با فونت 14 نباشد.
 • تصاویر، شکلها و جداول مربوط به هرمقاله باید ذکر منبع اصلی، شماره صفحه، نام مؤلف یا گردآورنده منبع، سال انتشار منبع و محل دقیق تصویر در متن همراه با مقاله تحویل شوند.
 • شماره تصاویر به ترتیبی که در متن به آن اشاره می شود به انضمام توصیحات مربوط در زیر آنها قید شود.
شماره های پیشین
 دوره دهم (تعداد شماره: 3)
 دوره نهم (تعداد شماره: 4)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 3)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار ادبی

سپیده فرجی