راهنمای نویسندگان

در تنظیم مقاله رعایت بخش های زیر، به ترتیب ذکر شده، ضروری است:

 صفحه عنوان:

شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود) به همراه رتبه علمی و سمت دانشگاهی، محل اشتغال، شماره تلفن، دور نگار و پست الکترونیکی

 • چکیده مقاله (300 کلمه) به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • چکیده فارسی و انگلیسی باید شامل طرح مسأله، هدف، روش تحقیق، یافته ها و بحث و نتایج باشد.
 • کلید واژه: شامل 3 تا 5 واژه کلیدی مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی.

 مقدمه:

شامل طرح مسأله، هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است.

 روش:

شامل روش تحقیق، جمعیت آماری و نمونه، شیوة نمونه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات و شیوة تحلیل داده ها است.

 مرور یافته ها:

شامل توصیف و تحلیل داده های طبقه بندی شده و در صورت لزوم با ارائه جدول ها، نمودارها، آمارهای مورد نیاز، نقشه و تصویر است.

 نتیجه گیری:

شامل نتیجه حاصل شده از انجام تحقیق همراه با پیشنهادها و راهکارها درباره موضوع و در صورت نیاز پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی در زمینه مورد بحث است.

 پی نوشت:

شامل توضیحات ضروری و مکمل درباره اصطلاحات، عبارات و مطالب مقاله است، که به ترتیب شماره گذاری خواهند شد و در پایان مقاله خواهد آمد.

  شیوه درج منابع شامل درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر

 • در خصوص نقل قول های مستقیم، پس از نقل قول بلافاصله نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب (یا مقاله) و شماره صفحه مورد نظر که نقل از آن برداشت شده است در داخل دو کمان درج می‌شود. به عنوان نمونه: «نقل قول» (ذاکری، 1378: 22)
 • شرح منبع در صفحه فهرست منابع و مآخذ به این قرار خواهد آمد: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار منبع)، عنوان مأخذ (به صورت ایتالیک یا بولد)، نام ناشر، محل نشر. به عنوان نمونه: ذاکری، محمد (1378)، هنر شرقی، نشر فردا، تهران.
 • در صورتی که منبع یک مقاله از یک مجله باشد، مشخصات به این قرار درج می شود: نام و نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار مقاله)، نام کامل مقاله «داخل گیومه»، نام کامل مجله (به صورت بولد)، شماره مجله، فصل انتشار.
 • در صورت لزوم نام مترجم یا ویراستار، نام آن‌ها پس از نام منبع و با ذکر مسئولیت مربوطه درج می شود.
 • ترتیب ذکر مشخصات منابع به زبان‌های غیر ایرانی نیز مشابه با نمونه طرح شده خواهد بود.
 • مقالات باید حداکثر در 15 صفحه مجله قابل چاپ باشند (این تعداد صفحه شامل تصویر و سایر ملحقات مقاله نیز خواهد بود). بنابراین حجم مقالات ارسالی حتی المقدور بیشتر از 15 صفحه A4 با فونت 14 نباشد.
 • تصاویر، شکلها و جداول مربوط به هرمقاله باید ذکر منبع اصلی، شماره صفحه، نام مؤلف یا گردآورنده منبع، سال انتشار منبع و محل دقیق تصویر در متن همراه با مقاله تحویل شوند.
 • شماره تصاویر به ترتیبی که در متن به آن اشاره می شود به انضمام توصیحات مربوط در زیر آنها قید شود.
شماره های پیشین
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

 مدیر مسئول

دکتر حمید آیتی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی

مهندس منصور ندیری