درجه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی طی نامه شماره 89/3/11/51667 مورخ 89/08/30 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ابلاغ گردیده است.
 پروانه انتشار این مجله به شمراه 12629/89 مورخ 89/06/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی

  • نام نشریه (فارسی/ انگلیسی):

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی
Journal of Studies on Iranian-Islamic City


  • صاحب امتیاز:  پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی


  • مدیر مسؤول:  دکتر ایرج فیضی


  • سردبیر:  دکتر احمد پوراحمد


  • سابقه انتشار (به سال):  1389


  • رتبه نشریه:  علمی – پژوهشی


  • موضوع نشریه:  معماری و شهرسازی


  • وضعیت انتشار مجازی:  متن کامل - چکیده مقالات - عناوین مقالات


  • شیوه انتشار:  چاپ


  • شمارگان:  1000 نسخه

شماره های پیشین
 دوره دهم (تعداد شماره: 3)
 دوره نهم (تعداد شماره: 4)
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 3)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری


 مدیر مسئول

دکتر ایرج فیضی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 معاون سردبیر

دکتر حسین کلانتری


 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اجرایی

مهندس منصور ندیری

 ویراستار ادبی

سپیده فرجی