اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه، انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های شهری و منطقه ای، شناسایی و نشر دیدگاه های بومی در مورد ویژگی ها و ابعاد مختلف شهری، منطقه ای، کالبدی و فضایی، بررسی و ارزیابی برنامه های شهری کشور در قلمرو فرهنگ اسلامی، ارائه راهکارها و دیدگاه های بومی در شهرسازی و معماری و همچنین ارائه الگوهای بومی در شهرهای ایرانی و اسلامی است.

شناسنامه نشریه

 نام نشریه:

مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

 صاحب امتیاز:

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

 مدیر مسؤول:

دکتر حمید آیتی

 سردبیر:

دکتر احمد پوراحمد

 رتبه نشریه:

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه:

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر:

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی:

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی:

مهندس منصور ندیری