اصول اخلاقی انتشار مقاله

 مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ یا همزمان برای مجله ای دیگر ارسال شده باشد.
 مقاله پژوهشی باید حاصل یافته های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان باشد. در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رسالة دکتری، الزاماً استاد راهنما نویسنده مسئول شناخته می شود و کتباً باید از سوی استاد راهنما پذیرفته شود. در خصوص تقدم و تأخر اسامی، توافق نویسندگان کتباً به فصلنامه اعلام خواهد شد. همچنین در مورد این مقالات باید در پاورقی به استخراج از پایان نامه یا رساله دکتری اشاره گردد.
 مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول این زبان باشد. با وجود این، دفتر نشریه قادر است مقاله غیرفارسی را به فارسی برگرداند و در صورت تایید به چاپ برساند.
 مقالات و ملحقات آن ها در دفتر فصلنامه باقی می ماند و مسترد نخواهد شد.
 استفاده از مقالات منتشر شده در این فصلنامه در سایر مجله ها یا کتاب ها، بدون ذکر نام مأخذ ممنوه است.
 تأیید نهایی برای چاپ پس از نظر داوران به عهده هیات تحریریه فصلنامه است.
 صدور گواهی چاپ مقاله پس از داوری و تایید هیات تحریریه فصلنامه برای چاپ، ممکن خواهد بود.
 فصلنامه مجاز است برای تامین بخشی از هزینه های انتشار، از نویسندگان مقاله وجهی متعارف دریافت نماید.

شماره های پیشین
 دوره هشتم (تعداد شماره: 3)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 4)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

 مدیر مسئول

دکتر حمید آیتی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی

مهندس منصور ندیری