سخن نخست

شهر اسلامی، جایگاه مستقلی را در پژوهش های اندیشمندان و محققان مسلمان و غیرمسلمان، بویژه از اوایل قرن بیستم به خود اختصاص داده و آیات، روایات، متون اسلامی و آثار مکتوب تحقیقی متعددی، به ابعاد چیستی شناسی (ابعاد ماهوی) و هستی شناسی (ابعاد وجودی) شهر اسلامی اشاره نموده اند.
شهر ایرانی نیز با قدمتی بسیار کهن، قابلیت گسترده ای برای تحقیق و تتبع پژوهشگران دارد و این هر دو، سرچشمه های ارزشمند و گرانسنگ دانشی هستند که می توانند در معماری مدرن امروز ما به کار آیند.
این نشریه عملی پژوهشی از آغاز تأسیس خود (سال 1389) بر آن بوده است تا با ایجاد پلی میان دانشگاه ها و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به عنوان ناشر این نشریه از سوی دیگر، فرصتی را برای انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش های شهری و منطقه ای، کالبدی، فضایی، بررسی و ارزیابی برنامه های شهری کشور در قلمرو فرهنگ اسلامی و ایرانی فراهم آورده و راهکارها و الگوهای بومی در شهرهای ایرانی و اسلامی را به جامعه علمی و دانش پژوهان ارائه نماید.
فرصت را مغتنم شمرده، از همه اساتید محترم دنشگاه ها، صاحبنظران، محققان، پژوهندگان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت می نماید با ارائه مقالات خود در چهارچوب اهداف و شیوه نامه نشریه، مدیران و اعضای هیأت تحریریه را در انجام این رسالت علمی و فرهنگی یاری نمایند.

مدیر مسئول

پایگاه های نمایه کننده

حامیان فصلنامه

آخرین شماره
شماره های پیشین
 دوره هشتم (تعداد شماره: 4)
 دوره هفتم (تعداد شماره: 4)
 دوره ششم (تعداد شماره: 4)
 دوره پنجم (تعداد شماره: 4)
 دوره چهارم (تعداد شماره: 4)
 دوره سوم (تعداد شماره: 4)
 دوره دوم (تعداد شماره: 4)
 دوره اول (تعداد شماره: 4)
شناسنامه نشریه

 نام نشریه

مطالعات شهر ایرانی اسلامی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

 مدیر مسئول

دکتر حمید آیتی

 سردبیر

دکتر احمد پوراحمد

 رتبة نشریه

علمی- پژوهشی

 موضوع نشریه

معماری و شهرسازی


 معاون سردبیر

دکتر حمیدرضا بابایی

 مدیر داخلی

مهندس مسعود دادگر

 مدیر اداره نشریات علمی

مهندس منصور ندیری